tva-logo

அருணகிரிபுராணம்

nam a22 7a 4500
230921b1880 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4949
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a மறைஞான தேசிகர், சிதம்பரம் |a maṟaiñāṉa tēcikar, citamparam
1 0 |a அருணகிரிபுராணம் |c இது மேற்படியூர் வாமதேவ முருகபட்டாரால் பலபிரதிரூபங்களைக்கொண்டு பரிசொதித்து, சென்னபட்டணம்:வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலையில் அச்சிற்பதிப்பிக்கப்பட்டது
1 0 |a Aruṇakiripurāṇam
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை |b Vittiyānupālaṉayantiracālai |c 1880
0 _ |a திருநாட்டுச்சிறப்பு, திருநகரச்சிறப்பு, அருந்தவச்சருக்கம், வலம்புரிச்சருக்கம், ஆலயத்தொடுபுரியாக்கியசருக்கம்.
_ _ |a TVA_BOK_0004949
TVA_BOK_0004949
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image