கோகர்ண புராண சாரம்

nam a22 7a 4500
190514b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12863
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சண்முகம் பிள்ளை, வ. சு. |a Caṇmukam piḷḷai, va. Cu.
0 0 |a கோகர்ண புராண சாரம் |c இஃது வடமொழியிலிருந்து பென்ஷண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் முன்சீப் வ. சு. சண்முகம் பிள்ளை அவர்கள் மொழிபெயர்த்தது.
0 0 |a Kōkarṇa purāṇa cāram
_ _ |a Madras |b Universal Book Service |c 1948
_ _ |a x, 56 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a Temples, Hindu - History - India, கோகர்ணம் தல வரலாறு,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012863
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க