சேரவேந்தர் தாயவழக்கு

nam a22 7a 4500
190314b1930 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11956
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராகவையங்கார், மு. |a Irākavaiyaṅkār, mu.
0 0 |a சேரவேந்தர் தாயவழக்கு |c இந்நூல் மு. இராகவையங்கார் அவர்களால் எழுதப்பட்டது.
0 0 |a Cēravēntar tāyavaḻakku
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |b Tamiḻccaṅka muttirācālai |c 1930
_ _ |a (iii), 56 p.
_ _ |a In Tamil
0 _ |a மருமக்கட்டாயப் பொருளாராய்ச்சி, மக்கட்டாயமுறைக் சூரிய பொருள், மக்கட்டாயமுறையை வலியுறுத்தும் பிறசான்றுகள்,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011956
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க