ஆரிபு நாயக வசனம்

nam a22 7a 4500
180723b1904 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8572
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a குலாம்காதிறு நாவலர்
0 0 |a ஆரிபு நாயக வசனம் |c இஃது நாகூர் தர்கா மகா வித்துவானும், மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கப் புலவருளொருவரும், வித்வஜன சேகரரும், ஜஹானும், (உலகதீபம்) பல நூலாசிரியருமாகிய குலாம்காதிறு நாவலர் இயற்றியது ஐயன்பேட்டை காதிறுசாகிபவர்கள் குமாரரும் இலங்கைப் பிரதான வர்த்தகருமாகிய கணம்பொருந்திய அப்துல்கனி சாகிபு அவர்களின் பொருளுதவியால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a சென்னை |c 1904
_ _ |a xviii, (294+10) 304 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |v சமயநூல்
0 _ |a மக்கா யாத்திரை, மதீனா யாத்திரை, சமயநூல், நாமமகிமை, குத்புநாயகர் மகத்துவம், ஆரிபு நாயக வசனம்,,
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008572
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க