பதினோராந் திருமுறை

nam a22 7a 4500
180523b ii d00 0 tam d
_ _ |a 8574
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a பதினோராந் திருமுறை |c இத்திருமுறையுளடங்கிய திருமுகப்பாசுரமுதலிய நாற்பது திருப்பிரபந்தங்களும் திரிசிரபுரம் மஹாவித்துவான் மினாட்சிசுநதரம் பிள்ளையவரகள் மாணாக்கருளொருவரகிய சென்னைக்கவரன்மேண்டு நார்மல் பாடசாலை தமிழ்ப்புலவர் திரிசிரபுரம் சோடசாவதானம் சுப்பராய செட்டியாரால் பலபிரதிகளைக்கொண்டு ஒருவாறு பரிசோதிக்கப்பட்டு சுப்பராயமுதலியார் குமாராகிய கன்னியப்பமுதலியாரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a சென்னை
_ _ |a iv, 232 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a பிரபந்தங்கள்
0 _ |a பிரபந்தங்கள், பதினோராந் திருமுறை, திருமுறை,
0 _ |a மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை.
0 _ |a சுப்பராயசெட்டியார்.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008574
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க