தாயுமானசுவாமிகள் பாடல்

nam a22 7a 4500
180524b1891 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8575
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a தாயுமானசுவாமிகள் பாடல் |c இஃது சிலவித்வான்களைக்கொண்டு எழுதுவித்தவுரையுடன் தி. சம்பந்தமுதலியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
_ _ |a மதராஸ் |c 1891
_ _ |a iv, (596+13) 609 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a தாயுமானவர், தாயுமானசுவாமிகள், தாயுமானசுவாமிகள் பாடல்,
0 _ |a சம்பந்தமுதலியார், தி.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008575
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க