காசிரகசியம்

nam a22 7a 4500
180213b1981 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8576
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளை
0 0 |a காசிரகசியம் |c கைலாசபரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதீனம மஹாஸத்திதானத்துக்கு அடிமைபூண்டொழுகும சுப்பிரமணியத்தம்பிரான் சுவாமிகள் ஆஜ்நையீன்படி ஆதீனத்து வித்வான் மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய் முலமும் கா. திருச்சிற்றம்பலஞானியாராவ்ர்கள் இயற்றிய உரையும் இஃது நேமத்தாம்பட்டி மு. பெ. பெரியகறுப்பன்செட்டியாரவர்கள் கூட்டாளி இராமச்சநதிரபுரம் மு. அ. ரு. அண்ணாமலைசெட்டியாரவர்கள் முயற்சியால் பா. சொக்கலிங்கம்பிள்ளையவர்களது அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்டடது
_ _ |a சென்னை |c 1981
_ _ |a iv, 294 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a திருச்சிற்றம்பலஞானி, கா.
0 _ |a அண்ணாமலைசெட்டியார், மு. அ. ரு.
0 _ |a சொக்கலிங்கம்பிள்ளை, பா.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008576
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க