நாற்கவிராசநம்பி யியற்றிய அகப்பொருள் விளக்கம்

nam a22 7a 4500
180524b1926 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8577
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நாற்கவிராசநம்பி
0 0 |a நாற்கவிராசநம்பி யியற்றிய அகப்பொருள் விளக்கம் :|b1 மூலமு முரையும் |c நாற்கவிராசநம்பி யியற்றிய அகப்பொருள் விளக்கம் இவை மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்து அக்கிராசனாதிபதியாயிருந்த பாலவனத்தம் ஜமீந்தார் பொ. பாண்டித்துரைத்தேவரவர்களால் பரிசோதிக்கப்பெற்றது.
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a மதுரை |b தமிழ்ச்சங்க முத்திராசாலை |c 1926
_ _ |a iii, (187+3) 190 p.
_ _ |a 1
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கணம்
0 _ |a அகப்பொருள், அகப்பொருள் விளக்கம்,
0 _ |a பாண்டித்துரைத்தேவர், பொ.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0008577
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க