ஷரீஹத்துலக்கம் பித்அத்விலக்கம் என்னும் பறுலுமாலை

nam a22 7a 4500
180710b1931 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9940
_ _ |c அணா. 3
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மதார் ஸாஹிபு ஆலீம்
0 0 |a ஷரீஹத்துலக்கம் பித்அத்விலக்கம் என்னும் பறுலுமாலை |c இஃது ஜனாப், மௌலான மௌல்வி மதார் ஸாஹிபு ஆலீம் அவர்களால் பாடப்ப்பட்டது.
_ _ |a மூன்றாம் பதிப்பு
_ _ |a பள்ளபட்டி |c 1931
_ _ |a viii, 35 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009940
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க