பார்ப்பாரூர் காஜா அலாஉத்தீன் காரண சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
180710b1956 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9942
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அப்துர்ரஹ்மான் மரைக்காயர், மு. ஹ.
0 0 |a பார்ப்பாரூர் காஜா அலாஉத்தீன் காரண சரித்திரம் |c இந்நூல் மு. ஹ. அப்துர்ரஹ்மான் மரைக்காயர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a நாகப்பட்டினம் |b வா. ஹ. முஹம்மது கௌது மரைக்காயர் தறுகா ட்ரஸ்ட்டி |c 1956
_ _ |a 148 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009942
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க