இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு

nam a22 7a 4500
180613b1968 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9563
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு :|b1 (1968 சனவரி 3 முதல் 10 வரை) =|b2 பொது அரங்கு சங்க இலக்கிய அறிமுகம் |c லெ. ப. கரு. இராமநாதன் செட்டியார்.
_ _ |a சென்னை |b Hoe & Co. |c 1968
_ _ |a 13 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம், சங்க இலக்கியம்,
0 _ |a இராமநாதன் செட்டியார், லெ. ப. கரு.
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009563
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க