திருச்செங்கோட்டுக்கலம்பகம்

சுந்தரமுதலியார்

சென்னைப்பட்டணம் : லோஜிசியன்பிரஸ்

வடிவ விளக்கம் : (iv), 25 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா , புயவகுப்பு ஆசிரியவண்ணவிருத்தம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க