புலமை நூல் : ஒரு நுணுகிய ஆராய்ச்சி

மருதாசலக் கவுண்டர், வி. நா.

கோயமுத்தூர் : கூட்டுறவு அச்சுக்கூடம் , 1952

வடிவ விளக்கம் : (x), (223+1) 224 p.

பிற தலைப்பு : Culture and its development

தொடர் தலைப்பு: கோவைத் தமிழ்ச்சங்க வெளியீடு

துறை / பொருள் : Research

குறிச் சொற்கள் : புலமையியல் , புலமையிலக்கணவியல் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க