உயிரியல் உயிரி தொழில் நுட்பவியல் : (பத்தாவது அறிவியல் ஆய்வுக் கருத்தரங்குக் கட்டுரைகள்) அறிவியல் தமிழ் ஆய்வுக்கட்டுரைகள் தொகுதி I

மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் , 1988

வடிவ விளக்கம் : (x), 332 p.

தொடர் தலைப்பு: மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம் 104 (தொகுதி I)

துறை / பொருள் : உயிரியல்

குறிச் சொற்கள் : உயிரியல் , உயிரி தொழில் நுட்பவியல் , தோட்டக்கலையில் திசு வளர்ப்பியல் , தொழுநோய் நீக்கும் தாவர சஞ்சீவி , மரத்தைச் சிதைக்கும் கடல் பூஞ்சைகள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க