தொடரியல் : மாற்றிலக்கண அணுகுமுறை

அரங்கன், கி.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : xvi, 168 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு 35

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க