சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி : மீன் துறை

வடிவ விளக்கம் : 20 p.

பிற தலைப்பு : Supplementary glossary of special terms

துறை / பொருள் : Glossary

குறிச் சொற்கள் : Names of fishes , Technical terms

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க