தொன்னூல் விளக்கம்

வீரமாமுனிவர்

சென்னை : அர்ச். சூசையப்பர் அச்சுக்கூடம் , 1891

வடிவ விளக்கம் : viii, 267 p.

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : ஐந்திலக்கணம் , தொன்னூல் , வீரமாமுனிவர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க