சிறப்புச் சொற்கள் - துணை அகராதி : வனத் துறை

சென்னை : தமிழ்நாடு அரசாங்க அச்சுக்கூடம் , 1962

பிற தலைப்பு : Supplementary glossary of special terms

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க