தமிழ் வேதமாகிய திருவாசகம் : எட்டாந் திருமுறை

மாணிக்கவாசகர், active 9th century

செய்யூர் : மு. சுப்பிரமணிய முதலியார் வெளியீடு , 1929

முழு பதிவு பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க