தமிழ் மறையாகிய திருவாசகம் : எட்டாந் திருமுறை

மாணிக்கவாசகர், active 9th century

சென்னை : சைவபரிபாலன சபை , 1926

குறிச் சொற்கள் : சிவபுராணம் , கீர்த்தித் திருவகவல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க