சூடாமணி பன்னிரண்டுநிகண்டு : மூலமும் - உரையும்

மண்டலபுருடன்

சென்னை , 1893

வடிவ விளக்கம் : (164+104) 268 p.

துறை / பொருள் : நிகண்டு

முழு பதிவு பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க