திருத்தக்கமாமுனிவர் செய்த பஞ்சகாவியங்களுளொன்றாகிய சிவக சிந்தாமணி

திருத்தக்கமாமுனிவர்

சென்னை , 1883

வடிவ விளக்கம் : ii, (172+5) 177 p.

துறை / பொருள் : காப்பியம்

முழு பதிவு பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க