இயற்பா

பொய்கையாழ்வார்.

நேத்திரப்பாக்கம் , 1777

வடிவ விளக்கம் : 100 p.

துறை / பொருள் : நாலாயிரப்பிரபந்தம்

முழு பதிவு பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க