தமிழ்ச்செய்யுட் கலம்பகம் : இஃது துரைத்தனத்தாராலே ஆதரிக்கப்பட்ட பள்ளிக் கூடங்களில் படிக்கிறவர்கள் எளிதில் தமிழ் இலக்கியத்தைக் கற்றறியும் பொருட்டாகச் செய்யப்பட்டது

Madras , 1857

வடிவ விளக்கம் : xiv, (118+23) 141 p.

பிற தலைப்பு : Tamil Poetical Anthology

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : தமிழ்ச்செய்யுட் கலம்பகம் , கலம்பகம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க