தமிழ்ச் சுவடிகளின் விளக்கம் : பதினெட்டாவது தொகுப்பு (மருத்துவப் பகுதி)

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2001

வடிவ விளக்கம் : xxviii, 384 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் பதினெட்டாவது தொகுப்பு , 429

குறிச் சொற்கள் : சுவடி விளக்க அட்டவணை , தமிழ் சுவடி விளக்க அட்டவணை , தமிழ்ச் சுவடிகள் , சுவடி அட்டவணை , தஞ்சாவூர் சுவடிகள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க