தமிழ்ச் சுவடிகளின் விளக்கம் : (இலக்கியப் பகுதி) இருபத்தி மூன்றாவது தொகுப்பு

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 2002

வடிவ விளக்கம் : xx, 304 p.

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 450

குறிச் சொற்கள் : சுவடி விளக்க அட்டவணை , தமிழ் சுவடி விளக்க அட்டவணை , தமிழ்ச் சுவடிகள் , சுவடி அட்டவணை , தஞ்சாவூர் சுவடிகள் , இலக்கியச் சுவடிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க