சைவகண்டசபேடிகையின் முதற்பிரிவாகிய சிவாதிக்ய ரத்நாவளி நிரஸனம் என்னும் பாஷண்டமதசபேடிகை

நாராயணஸ்வாமி நாயுடு, க.

சென்னை

வடிவ விளக்கம் : iv, (110+4) 114 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பாஷண்டமதசபேடிகை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க