ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயரின் ஆமுக்த மால்யத : சூடிக்கொடுத்தவள்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயர்

Hyderabad : International Telugu centre, Telugu University , 1988

வடிவ விளக்கம் : xlvii, 519 p.

பிற தலைப்பு : Sri Krishna Devaraya's Aamukta Maalyada

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயரின் ஆமுக்த மால்யத. ஆமுக்த மால்யத , Aamukta Maalyada

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க