தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் : இளம்பூரணர் உரை

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1985

வடிவ விளக்கம் : xxxi, 596 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தொல்காப்பியம் , தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் செய்யுளியல் , இளம்பூரணர் உரை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க