பார்ப்பாரூர் காஜா அலாஉத்தீன் காரண சரித்திரம்

அப்துர்ரஹ்மான் மரைக்காயர், மு. ஹ.

நாகப்பட்டினம் : வா. ஹ. முஹம்மது கௌது மரைக்காயர் தறுகா ட்ரஸ்ட்டி , 1956

வடிவ விளக்கம் : 148 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க