நீர்நிறக்குறி நெய்க்குறிச் சாஸ்திரங்களின் மூலமும், தைலவருக்கச்சுருக்கம் மூலமும் உரையும்

தேரையர்.

சென்னை

வடிவ விளக்கம் : [various pagination] 163 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , சாஸ்திரம் , நீர்நிறக்குறி நெய்க்குறிச் சாஸ்திரம் , தைலவருக்கச்சுருக்கம் மூலமும் உரையும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க