இரண்டாவது உலகத் தமிழ்க் கருத்தரங்கு : (1968 சனவரி 3 முதல் 10 வரை) பொது அரங்கு காலந்தோறும் தமிழ்

சென்னை : Hoe & Co. , 1968

வடிவ விளக்கம் : 24 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , தமிழ் , காலந்தோறும் தமிழ் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க